MOOIE KERSTMAN


HOME • OVER ONS • DECOR • OFFERTE CONTACT • FOTO’S

Algemene Voorwaarden

* Mooiekerstman.nl, December-Entertainment.nl en Puurentertainment.nl en aanverwante websites zijn gevestigde namen die ingeschreven staan in de KvK van Almere
onder nummer 61548251. Bij uw offerte of aanvraag wordt u altijd op onze voorwaarden gewezen. Als u ons boekt gaat u automatisch akkoord met deze
voorwaarden, en accepteert u deze ook!

1) Deze voorwaarden gelden voor elke definitieve boeking die is aangegaan met December Entertainment of ” Puurentertainment” (het bedrijf) door iedere klant (de begunstigde). U dient dan ook vooraf kennis te hebben genomen van onze voorwaarden.

2) Indien door verkeershinder, autopech, ongeval of slechte weersomstandigheden de artiest de locatie niet tijdig kan bereiken is er sprake van overmacht waarvoor de ingehuurde persoon en het bedrijf niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wel dient de artiest met een deugdelijk voertuig te reizen en overeenkomstig de verkeersregels. De klant is gerechtigd in geval van autopech het voertuig door de ANWB te laten controleren op deugdelijkheid (op eigen kosten). de afgesproken gage wordt dan herberekend naar de alsnog geleverde diensten / of onkosten .

3) Elke definitieve overeenkomst moet per mail zijn bevestigd door beide partijen. De overeenkomst is dan ook pas geldig als beide partijen de gemaakte afspraken hebben bevestigd per mail binnen 5 dagen na de gemaakte afspraken per telefoon of ander communicatiemiddel.

4) Tenzij anders vooraf overeengekomen, zal de gage onmiddellijk voor aanvang van de afgesproken tijd en datum tegen overlegging van een factuur aan de verhuurde persoon of diens vertegenwoordiger worden uitbetaald, of binnen 2 weken (alleen bedrijven) na de productie bijgeschreven staan op de opgegeven bankrekening van Puurentertainment. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven is Puurentertainment gerechtigd , na de 1e herinnering, administratiekosten in rekening te brengen, t.w.v. €32,50. exclusief 21% BTW. (Zie ook punt 5). bij niet tijdige betaling of bij uit handen geven van de factuur aan een incassobedrijf, na niet tijdige betaling, zullen alle kosten die voortvloeien uit het proces om de factuur betaald te krijgen voor de opdrachtgever/ klant zijn.

5) Mocht de opdrachtgever onverhoopt onze diensten niet naar behoren beschouwen, ondanks onze grote zorg voor kwaliteit en professionaliteit , volgt u altijd de volgende procedure; u dient altijd eerst de afgesproken gage over te maken en vervolgens kan de opdrachtgever per mail zijn/ haar reclamaties indienen. Binnen 2 weken na ontvangst zal ” Puurentertainment ” een beslissing nemen en u hiervan op de hoogte stellen. Deze beslissing zal altijd naar redelijkheid plaatsvinden! Bij akkoord gaan met deze voorwaarden zal de opdrachtgever het betalings termijn van het bedrijf “Puurentertainment” in acht nemen en zich hieraan houden. Deze bedraagt 2 weken, oftewel 14 dagen voor alleen bedrijven ! Alleen in onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. Klachten / of reclamatie kunnen alleen binnen 48 uur na optreden in behandeling genomen worden. Na deze periode kunnen wij helaas niet meer uw klacht in behandeling nemen.

6) Bij annulering van een optreden door de opdrachtgever is deze altijd een schadevergoeding verschuldigd van 50%, van het totaalbedrag, van hetgeen de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. ( vanaf 61 dagen vóór de afgesproken datum van optreden)
Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100% indien de annulering door de opdrachtgever geschiedt op een zodanig tijdstip dat er op het oorspronkelijke tijdstip van het optreden geen vervangende werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden voor de artiest. “Puurentertainment” is gerechtigd om zulks als in de vorige zin te bepalen. (100% van de gage als de opzegging binnen 31 dagen voor het optreden plaatsvindt. ) Bij annulering door natuurramp, oorlog. Ook bij een pandemie hanteren we dezelfde regels als van annulering met die verstande dat het kosteloos 1x naar een ander tijdstip tot maximaal 1 jaar later verzet mag worden, verplaatsen kan alleen voor dezelfde boeking én alleen als Puurentertainment.nl dit kan realiseren wat betreft planning. Puurentertainment.nl neemt dan ook de uiteindelijke beslissing.

7) De artiest verplicht zich tijdig voor aanvang van het optreden aanwezig te zijn met al hetgeen voor het optreden noodzakelijk is, (m.u.v. punt 1) Als door verkeershinder de artiest niet op tijd kan komen is hij verplicht de opdrachtgever hiervan tijdig in kennis te stellen. In overleg zal gekeken worden naar een juiste oplossing waarbij “Puurentertainment” de uiteindelijke beslissing zal nemen in alle redelijkheid. De verhuurde persoon draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle voor het optreden noodzakelijke eigendommen zoals kostuums, instrumenten, rekwisieten etc. welke zich in goede staat bevinden en voldoen aan de wettelijke normen en veiligheidseisen.

8) De verhuurde persoon verplicht zich te houden aan alle voorschriften, instructies en aanwijzingen van de wederpartij, voor zover die geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties en verbindt zich naar beste kunnen op te treden met inachtneming van de overheidsvoorschriften.

9) Het bedrijf en de wederpartij kunnen in overleg afwijken van een dezer voorwaarden. Dit dient dan schriftelijk met ondertekening van beide partijen te gebeuren. Per email met bevestiging zal ook gezien worden als bevestiging. Bovenstaande is alleen toegankelijk als er noodzaak is voor één van de partijen.

10) Als het optreden vroegtijdig moet worden afgebroken vanwege negatieve invloed, agressie, bedreiging, vernieling, etc van omstanders, derden, of welke personen dan ook, zal de gehele gage verschuldigd zijn en blijven, met daar bovenop de schade die geleden is, of voortvloeit uit het gebeurde tijdens, voor of na het optreden. E.e.a. is ter plaatse of naderhand te bepalen door de
artiest in samenspraak met de eigenaar van Puurentertainment.

11) Contante of pin betalingen geschieden altijd op de datum van uitvoering of vooraf, hierin kan alleen in overleg van worden afgeweken.

12) LET OP :Bij optredens welke op een hogere of lagere verdieping moeten plaatsvinden zal er een lift aanwezig moeten zijn en de plek van in/uitladen goed bereikbaar zijn met de auto. Indien dit vooraf niet goed is gecommuniceerd kan onze medewerker beslissen het optreden NIET door te laten gaan, gezien de meestal zware en gevoelige apparatuur. De klant dient er voor te zorgen dat de medewerker(s) van puurentertainment.nl bij de locatie van optreden kan laden/lossen. Ook dient er parkeer gelegenheid geregeld te worden voor onze medewerker bij de locatie of maximaal binnen 100 meter van de locatie. Indien dit niet mogelijk is dient dit VOORAF aangegeven te worden bij boeking. U blijft hierbij de gehele gage verschuldigd, ! Deze beslissing ligt bij de medewerker al of niet in samenspraak met de eigenaar.

13) U krijgt altijd de kwalitatieve personage zoals de foto aangeeft. De persoon in het pak of die het uitvoert kan door omstandigheden verschillend zijn. Wij garanderen altijd dezelfde kwaliteit van kleding, artiest en optreden zoals de foto aangeeft.

14) Alle offertes die wij uitgeven zijn uiteraard zonder verplichtingen en standaard maximaal 5 dagen geldig, of langer in overleg !

15) Omdat wij uniek kwalitatief gekleed zijn en veel foto’s van onze personages worden gemaakt is het volgende van toepassing:
Foto’s van onze Sinterklaas & Pieten en de Kerstman, Lakei en al onze verdere personages mogen voor eigen / privé gebruik altijd worden gepubliceerd op de daarvoor bestemde social media (Facebook, Twitter, etc.)

16) LET OP !!: Het is echter streng verboden onze personages voor uw commerciële doeleinden te gebruiken of in welke vorm dan ook onze personages te gebruiken voor welke reclamevorm dan ook, in uw eigen of zakelijk belang! Indien u hier behoefte toe heeft kunt u contact opnemen
met info@puurentertainment.nl Indien wij toch deze tegenkomen op het internet, folders, flyers, etc. kunnen wij u rechtstreeks een factuur doen toekomen van €85,00 exclusief 21 % btw per gebruikte foto met één van onze
items en/of personen er op afgebeeld. Dit is mogelijk zonder waarschuwing vooraf omdat wij gebruik maken van ons portretrecht , en het in de Nederlandse wet is vastgelegd dat u altijd toestemming moet vragen aan de perso(o)n(en) op de foto voor publicatie multimedia met commerciële doeleinden!

17) Photobooth: onbeperkt foto’s op basis van ” fair use” gebruik.
D.w.z. dat er in principe per persoon een aantal foto’s worden afgedrukt om iedereen de gelegenheid te geven op de foto te kunnen. Uitgaande van gemiddeld 4 foto’s per persoon en indien het rustig is in overleg meer. U boekt de photobooth voor 4 uur. Indien u op de avond beslist om toch langer door te gaan is de gage € 70,00 per uur extra. Deze dient ter plekke te worden afgerekend bij particuliere boeking. ( vanaf 15 minuten extra zal één uur berekend worden)

18) Wij hanteren scherpe prijzen waardoor u de photobooth voor 4 uur huurt. Als onze mederwerker klaar is met opbouwen beginnen wij graag iets eerder voor u. Het einde zal exact op het afgesproken tijdstip plaatsvinden en niet later zonder bijbetaling !

ONZE VOORWAARDEN ZIJN MET ZORG SAMENGESTELD EN GEDEPONEERD BIJ DE KVK ALMERE 2020